لیزینگ سیبا موتور

بازار یابی و فروش لیزینگی سیبا موتور در ابتدای مسیر پیچیده عمر این شرکت  است و عملکرد آن برای این  سازمان بدون شک با پیچیده شدن محیط این شرکت و لزوم بررسی عالمانه و محققانه محیط برای پاسخگویی به نیاز های روبه رشد و فزاینده مشتریان  روند روبه رشدی برای  به کارگیری بازاریابی در شرکت سیباموتور […]

ادامه مطلب