مصرف سوخت کشنده فاو

مصرف سوخت کشنده فاو به دلیل موتوری قدرتمند و استفاده از سیستم سوخت رسانی با بهترین عملکرد موجب صرفه اقتصادی عالی سوخت شده است.

بیشتر بخوانید